Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami 2020

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER,

Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 

Celem projektu grantowego jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON w trybie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie w bezpiecznym funkcjonowaniu w okresie epidemii warsztatów terapii zajęciowej oraz rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Uzyskane w ramach grantu środki finansowe można przeznaczyć na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnością oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania, zgodnie z faktycznymi potrzebami.

Okres wsparcia mieści się w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2020 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 14 630 170,25 PLN

Trzy logotypy: Fundusze Europejskie, flaga Rzeczypospolitej Polskiej oraz flaga Unii Europejskiej

Logo PFRON