Wyniki konkursu

 Protokół z obrad Kapituły konkursu Inte-GRA z dnia 26.10.2022 r.
wraz z uzasadnieniem wyboru prac

 

Dnia 26.10.2022 r. w siedzibie spółki PFR Nieruchomości S.A. przy ul. Przeskok 2 w Warszawie,
odbyło się posiedzenie Kapituły konkursowej I edycji konkursu „Inte-GRA” na modelowy projekt edukacyjnego placu zabaw, dostępnego dla dzieci i opiekunów z niepełnosprawnościami, ogłoszonego w dniu 1.06.2022 r. na stronie internetowej PFR Nieruchomości S.A. oraz Fundacji Integracja, skierowanego do zespołów architektów krajobrazu, architektów i projektantów, organizowanego przez PFR Nieruchomości S.A. („PFRN”) we współpracy  z Fundacją Integracja. Partnerem Konkursu jest Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krucza 50 w Warszawie („Konkurs”).

 

Celem Konkursu było wypracowanie i propagowanie wzorcowych rozwiązań placu zabaw, zgodnych z

duchem idei projektowania uniwersalnego, a także propagowanie rozwiązań w zakresie edukacji przyrodniczej, zwrócenie uwagi na sposób projektowania placów zabaw jako uniwersalnej przestrzeni służącej rekreacji, zabawie oraz integracji, m.in. użytkowników z różnymi typami niepełnosprawności, w tym niepełnosprawnością słuchu, wzroku, ruchu.

 

Zadaniem uczestników Konkursu było wykonanie projektu modelowego placu zabaw o powierzchni 390 m2, z zamiarem zlokalizowania zwycięskiego projektu placu zabaw na osiedlu realizowanym przy udziale PFR Nieruchomości S.A. przy ul. Korczaka w Katowicach. Organizatorzy zastrzegli przy tym, że projekt placu zabaw ma stanowić rozwiązanie modelowe, potencjalnie możliwe do powtarzalnej realizacji w innych lokalizacjach oraz może w przyszłości posłużyć do stworzenia rekomendacji
w zakresie kreowania dostępności przez Fundację Integracja i PFR Nieruchomości.

 

Zadaniem uczestników Konkursu było w szczególności zaproponowanie nowych, funkcjonalnych
i atrakcyjnych przestrzennie oraz wizualnie sposobów zagospodarowania placu zabaw. Rozwiązania mogły być oparte o elementy autorskie, nowatorskie oraz standardowe i dostępne na rynku,
z uwzględnieniem maksymalnego budżetu.  Całe założenie powinno uwzględniać potrzeby wszystkich użytkowników, z uwzględnieniem różnorodności wiekowej, różnego stopnia sprawności ruchowych
i poznawczych. Wskazano przy tym, że pożądanymi rozwiązaniami dla użytkowników osiedlowego placu zabaw będzie zapewnienie stref sensorycznych powiązanych z elementami wykreowanego krajobrazu.

 

Pod adresem internetowym https://nieruchomosci.pfr.pl/inte-gra/ od dnia ogłoszenia Konkursu do dnia ostatecznego terminu zgłaszania prac konkursowych, Organizatorzy zamieszczali informacje dotyczące Konkursu, w tym Regulamin Konkursu, Załączniki Merytoryczne, Załączniki Formalne, opis systemu nagród ze stosowanymi zastrzeżeniami, harmonogram Konkursu, opis sposobu składania prac konkursowych, odpowiedzi Organizatorów na pytania, skierowane przez potencjalnych uczestników Konkursu, a także informację o terminie wydłużenia składania prac konkursowych, który ostatecznie na wniosek Uczestników wskazano na dzień 26 września br.

 

Kapituła konkursu Inte-GRA obradowała w składzie: Zuzanna Mielczarek, Adam Włodzimierz Wach, Katarzyna Rzehak, Kamil Kowalski, Tomasz Gradowski, Jarosław Hajnce, Edyta Andrejczyk, Marcin Szubski, Zofia Grzegorzek, Dominik Berliński, Agnieszka Grinke, Iwona Zięba, sekretarz Paulina Nida; Członkini honorowe: Anna Błaszczyk, Ewa Pawłowska (dalej: „Kapituła”).

 

Kapituła konkursowa składała się tym samym z przedstawicieli Fundacji Integracja, PFR Nieruchomości, pracowni Kuryłowicz&Associates – tj. projektantów osiedla przy ul. Korczaka w Katowicach oraz niezależnych ekspertów z zakresu projektowania krajobrazu, projektowania placów zabaw oraz rodziców dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

 

Prace Kapituły:  ocena formalna i merytoryczna prac konkursowych odbyła się z zachowaniem zasad anonimowości. Tym samym podczas obrad, zakończonych spisaniem wyników przeprowadzonej oceny, poświadczonych podpisem każdego z Członków Kapituły, nie ujawniono danych podmiotów lub personaliów osób fizycznych, które wzięły udział w postępowaniu konkursowym.

 

Po wcześniejszym zapoznaniu się z pracami, szczegółowym zreferowaniu prac przez referentów – przedstawicieli PFR Nieruchomości oraz Fundacji Integracja, przeprowadzeniu obrad Kapituły, jej Członkowie dokonali oceny projektów i jednogłośnie zdecydowali o poddaniu trzech projektów, które spotkały się z najlepszą oceną: 11258, 20211 oraz 20009 pod głosowanie, celem przyznania pierwszego miejsca oraz dwóch wyróżnień. Praca z największą liczbą głosów, liczonych przez Sekretarza Konkursu została nagrodzona pierwszym miejscem, kolejne prace otrzymały wyróżnienia.

 

  • Rozstrzygnięcie Konkursu w zakresie I miejsca Konkursu: 8 z 14 głosujących Członków Kapituły oddało głos „za” przyznaniem pierwszego miejsce pracy konkursowej nr 20211. Tym samym Kapituła przyznała autorom pracy konkursowej nr 20211 nagrodę finansową w wysokości 9 000 zł brutto wraz z zaproszeniem do negocjacji celem zlecenia sporządzenia dokumentacji projektowej dla realizacji projektu na osiedlu w Katowicach przy ul. Korczaka

 

I miejsce – praca nr 20211:

Zespół projektowy w składzie: architekt Łukasz Stępnik, architekt krajobrazu Łukasz Kowalski,

architektka Milena Trzcińska

20211_plansza1

20211_plansza2

20211_plansza3

20211_plansza4

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: zwycięska praca zwróciła uwagę Kapituły nowatorskim podejściem do tematu międzypokoleniowej zabawy i integracji dzieci i dorosłych o różnym stopniu sprawności.

 

Projekt zaskoczył Członków Kapituły, ponieważ Autorzy zaprojektowali przestrzeń zabawy na osiedlu w sposób niestandardowy, tj. bez użycia typowych sprzętów i zabawek. Abstrakcyjnie potraktowane przyrządy zabawowe i rekreacyjne tworzą bowiem przestrzeń inkluzywną – bez stygmatyzacji i podziału na osoby w pełni i mniej sprawne.

 

Projektanci uwzględnili rekomendowane przez organizatorów strefowanie placu zabaw, przy czym praca wyróżniła się sposobem, w jaki projektowany plac zabaw pobudza wyobraźnię dzieci i dorosłych.

Każda ze stref to inna „wyspa” dryfująca w morzu zieleni, a razem tworzą one „archipelag”.

 

Uwagę Członków Kapituły zwróciła także wrażliwość z jaką potraktowany został kontekst przyrodniczy – wyposażenie placu zabaw tworzy spójną całość z otaczającą przyrodą, przenikają się one wzajemnie. Wykorzystane materiały zarówno w sprzętach jak i nawierzchniach pieszych są naturalne: drewno, kamień, wiklina. Ważnymi elementami aranżacji przestrzeni placu są też różnorodne nasadzenia.

 

Krajobraz placu zabaw będzie zmieniał się wraz z porami roku, a także z upływającym czasem. Jak zakładają Członkowie Kapituły, projektowany plac zabaw z pewnością każdego dnia zaskoczy swoich użytkowników innymi zjawiskami. Zaaranżowanie przestrzeni rekreacyjnej z poszanowaniem dla flory i fauny, a także z akceptacją zmian jakie w niej zachodzą, niesie za sobą ważne walory edukacyjne. Dziecko zaczyna rozumieć, że jest spójną i nierozerwalną częścią świata, który je otacza i jako człowiek, może mieć realny wpływ na jego stan i kondycję.

 

Uwagę Członków Kapituły zwróciło także abstrakcyjne potraktowanie form użytkowych. Nie mają one na celu dosłownego naśladownictwa „Świata dorosłych” jak wiele katalogowych zabawek, wykorzystywanych na deweloperskich inwestycjach. Dają dziecku swobodę interpretacji i użytkowania. Nie został tu z góry zaplanowany cel i funkcja.

 

Co najistotniejsze, dzieci o różnym stopniu sprawności mogą bawić się wspólnie, na różne sposoby doświadczając przestrzeni. Wiklinowy labirynt-tunel na „wyspie tajemnic” może przemierzyć zarówno dziecko poruszające się na wózku, jak i pieszo, czy nawet czołgając się, albo pełzając.

 

W „zagajniku” możemy się wyciszyć – znajdzie się tu miejsce i dla dzieci, i dla rodziców łaknących odpoczynku. Cała aranżacja tej wyspy to drzewa i elementy wykonane z drewna, naturalnego, nieoprawionego – także pociętych pniaków.

 

Bardzo istotne dla pozytywnej oceny Kapituły było to, że projekt, jawiący się na reprezentacyjnych rysunkach i wizualizacjach jako fantastyczny, może nieco przeestetyzowany miraż i dziecięca fantazja, jest też dobrze opracowany technicznie. Szczegółowe rysunki – przekroje, widoki, rzuty, a także dokumenty takie jak opis techniczny, harmonogram i kosztorys są opracowane zadowalająco, na etapie pracy koncepcyjnej.

 

Ważną cechą projektu jest też to, że choć proponuje rozwiązania niestandardowe i wymagające autorskiego nadzoru oraz dopracowania, nie są one drogie i trudne w realizacji. Mamy nadzieję, że będzie to projekt pilotażowy, którym z powodzeniem będziemy mogli się inspirować w różnych lokalizacjach w Polsce.

 

Zdaniem autorów pracy konkursowej nr 20211;

 

 „Układ przestrzenny placu zabaw jest „archipelagiem” wysp o różnym charakterze. Każda opowiada inną historię, pobudzając wyobraźnię dzieci udających się w wyimaginowaną ekspedycję. Wyspy otoczone są „morzem” zieleni – drzewami i ozdobnymi krzewami i bylinami, stanowiącymi uzupełnienie przestrzeni przeznaczonej do zabawy. Zmieniające się materiały i faktury, typy aktywności, bodźce zmysłowe i charakter miejsc oraz ich użytkowników sprawia, że archipelag może zaoferować bogactwo doświadczeń w różnych skalach i o różnej intensywności.

 

Środowisko jest tu tłem umożliwiającym doświadczanie świata, amplifikującym percepcję zmysłową i kreatywność dzieci i dorosłych. Koncepcja placu opiera się na wykorzystaniu naturalnych materiałów na urządzeniach do zabaw, posadzkach i pozostałych elementach małej architektury, pozwalając użytkownikom oswajać się z przyrodą i jej cyklicznymi zmianami.”

 

Kapituła wystosowała zalecenia konkursowe do nagrodzonej pracy konkursowej nr 20211. Wedle zaleceń, konieczne będzie naniesienie niezbędnych modyfikacji w projekcie.  Przede wszystkim wątpliwość Kapituły wzbudził materiał i kolorystyka ścieżek, nie w pełni dostosowane do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami, także osób słabowidzących – pod względem tekstury oraz niewystarczająco kontrastowej kolorystyki. Aranżacja placu zabaw jest także zbyt „gęsta” i wymagać będzie „rozrzedzenia”, w tym usunięcia niektórych elementów zlokalizowanych w sąsiedztwie ścieżek komunikacyjnych by każdy mógł z nich wygodnie korzystać, także poruszając się na wózku oraz by poszczególne elementy nie ograniczały widoczności rodzica. Konieczna będzie także weryfikacja dokładnych wymiarów i specyfikacji poszczególnych sprzętów, w tym przede wszystkim zjeżdżalni w strefie o nazwie „wyspa skarbów” oraz elementów zabawowych na „wyspie dzikich zwierząt”, aby upewnić się, że nikogo nie wykluczą z użytkowania oraz są zgodne ze standardami bezpieczeństwa, dostępności i ergonomii.

 

 

 

2) Wyróżnienie równorzędne – nagroda finansowa 2 500 zł brutto:

 

Praca nr: 11258

Liczba głosów: 5/14

 

Wyróżnienie równorzędne – praca nr 11258:

Garden and Pleasure – Pracownia Architektury Krajobrazu i Sztuki Ogrodowej, reprezentowana przez architektkę krajobrazu i hortiterapeutkę, Ninę Klejnowską-Matacz

11258_plansza 1

11258_plansza_2

 

Kapituła postanowiła przyznać wyróżnienie za:

  • zapewnienie atrakcyjnego programu funkcjonalnego, umożliwiającego integrację użytkowników placu zabaw poprzez zapewnienie zróżnicowanych tematycznie stref funkcjonalnych, takich jak:

strefy aktywności i rekreacji wyposażonej w multisenesoryczny zestaw zabawowy umożliwiający dynamiczną formę zabawy, zapewniający bezpieczne samodzielne poruszanie się wózkiem po łagodnie pochylonych rampach z zaaranżowanymi w pobliżu kryjówkami oraz innymi atrakcjami.

oraz

  • wyjątkowo oryginalną i różnorodną strefę sensoryczną- podzieloną na: strefę zapachową, dotykową, strefę równowagi, strefę dźwiękową czy smakową. Co jest szczególnie istotne pod względem zabawy oraz integracji osób z niepełnosprawnością wzroku, ale też zapewnia atrakcję dla pozostałych użytkowników placu zabaw.

Poszczególne strefy zaprojektowano z uwzględnieniem dzieci młodszych, starszych oraz seniorów. Dostęp do każdej ze stref został zapewniony poprzez czytelny układ komunikacyjny, odpowiedni dobór naturalnej i stabilnej nawierzchni, zapewniającej swobodne przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi strefami dzieciom poruszającym się na wózku osobom starszym oraz innym użytkownikom.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje opisywana w projekcie idea „krajobrazu do zabaw” oraz idea nauki przez zabawę opartej na filozofii Marii Montessori w duchu poznawania, doświadczania i budowania relacji z przyrodą, innymi grupami użytkowników oraz samym sobą w indywidualny sposób.

Kapituła konkursowa szczególnie doceniła, zachowaną równowagę pomiędzy zastosowaniem chętnie używanych i oczekiwanych przez dzieci na osiedlowych placach zabaw urządzeń takich jak huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice, a elementami innowacyjnymi: sensoryczno- hortiterapeutycznymi oraz przyrodniczymi przeznaczonymi dla każdego – pobudzającymi kreatywność, inspirującymi do twórczej – wspólnej – zabawy i nauki.

Na uwagę zasługuje stonowana, kojąca, naturalna kolorystyka wpisana w układ przestrzenny osiedla Korczaka oraz czytelny układ Placu zabaw.

 

 

  • Wyróżnienie równorzędne – nagroda finansowa 2 500 zł brutto:

 

Praca nr: 20009

Liczba głosów: 1/14

 

Wyróżnienie równorzędne – praca 20009: DASTORE, reprezentowane przez zespół projektowy:

Marcin Domagała, architektka krajobrazu Joanna Gąsiorowska, Patrycja Walotka,

Aneta Gwóźdź

 

PLANSZA1 20009

 

PLANSZA2 20009

 

Kapituła postanowiła przyznać wyróżnienie za:

1) Zapewnienie czytelnego podziału na strefy funkcjonalne, które podzielona na: strefę wejściową, strefę seniora, strefę relaksu, strefę dzieci młodszych i starszych.

2) Projekt doceniono za zapewnienie odpowiedniego doboru nawierzchni, umożliwiając bezpieczne przemieszczanie się, zapewniając dostęp dzieciom i dorosłym poruszającym się na wózkach do każdej strefy placu zabaw i tym samym do urządzeń zabawowych. Nawierzchnie wyposażono w elementy sensoryczne, dotykowe, prowadzące do poszczególnych przestrzeni placu zabaw co jest szczególnie istotne dla użytkowników z niepełnosprawnością wzroku.

3) Kapituła konkursowa szczególnie doceniła  zapewnienie odpowiedniego  doboru urządzeń zabawowych  wyposażonych  w  zabawki integracyjne  takie jak: integracyjna huśtawka, karuzela  integracyjna piaskownica oraz zestaw sprawnościowy przypominający szkielet dinozaura, proponowane elementy wyposażenia, nie wyróżniają się w sposób szczególny od pozostałych zabawek nie tworząc wrażenia odseparowania, stygmatyzacji,  elementy dyskretnie wpisują się w program funkcjonalny, umożliwiając  integracje wszystkich użytkowników bez względu na wiek czy rodzaj niepełnosprawności.

  • Zapewniono atrakcyjną strefę sensoryczną, zaaranżowaną na potrzeby nasadzeń stymulującą zmysł zapachu, dotyku i wzroku
  • Ciekawym elementem zaproponowanym przez autorów zgłoszonej pracy jest zapewnienie tablic  sensorycznych, przeznaczonych  do nauki  Braille’a. Tablica znajduje się w  strefie sensorycznej łatwo dostępnej do wszystkich użytkowników.
  • Na uwagę zasługuje użycie naturalnej kolorystyki proponowanych urządzeń oraz nawierzchni, uporządkowanie poszczególnych stref placu zabaw, co niewątpliwie wpisuje się w charakter projektowanego osiedla.
  • Kapituła zwróciła również uwagę na zastosowanie rozwiązań ekologicznych jak zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych.